Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu

Sempozyumun 1. günü; İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gül, Marmara Belediyeler Birliği Şehir Planlama Koordinatörü Ezgi Küçük ve Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Başkanı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu Yürütücüsü Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın açılış konuşmalarının ardından, 1. Özel Oturum kapsamında Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat tarafından gerçekleştirilen “İstanbul Tarihi Yarımada’nın Morfogenetik Yapısı ve Değişim Süreci” ve Prof. Dr. Cânâ Bilsel tarafından gerçekleştirilen “Kentsel Mekânların Yeniden Üretiminde Kentsel Morfoloji Yaklaşımı: Paris Örneği” başlıklı sunuşları ile başladı.

Özel oturumun ardından, “Kentsel Büyüme ve Çeper Kuşaklar” teması çerçevesinde ilk oturum ve kentsel kuşak alanları, makroform değişimi ve tarihsel süreç kapsamında kentsel büyüme-gelişme konularına odaklanan ve kentsel morfoloji çalışma alanının farklı boyutlarına, yaklaşım ve ekollerine dikkat çeken sunuşlar gerçekleşti. Öğle yemeği arasından sonra ise “Morfolojik Yapı Değişimi: Kuram ve Teknikler”, “Kentsel Morfoloji ve Planlama-Mimarlık-Tasarım”, “Kentsel Dönüşüm ve Yenileme” ve “Morfoloji Okulları, Analiz Teknikleri ve Sayısal Yöntemler” temaları kapsamında iki ayrı paralel oturum – 15 bildiri sunuşu gerçekleşti ve soru-cevaplar ile sempozyumun ilk günü verimli bir biçimde tamamlandı.

Daha fazla bilgi için lütfen Facebook sayfamızı takip ediniz.

Çağrı – II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu

TNUM2018 Poster_Final

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI
II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU

“DeğişKent”
Değişen Kent, Mekân ve Biçim

31 Ekim – 2 Kasım 2018,
İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla

Genel anlamda biçimler ve biçimlerin oluşturduğu bileşenlerin incelendiği bilim dalı olarak tanımlanan “morfoloji”, kent çalışmalarında önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmakta ve fiziksel çevreye ait tüm doku elemanlarının (binalar, yapı adaları, sokak dokuları vb.) sosyo-mekânsal parametreler çerçevesinde oluşum ve değişim süreçlerini analiz etmektedir. “Kent Morfolojisi” adı altında özelleşen bu bilim dalı, yukarıda belirtilen parametreler doğrultusunda şehirleri birer “kentsel yaşam alanı (urban habitat)” olarak ele almakta ve değerlendirmektedir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ile birlikte ortaya çıkan kent kavramı; geçmişten günümüze farklı kırılma noktaları yaşayarak değişim ve/veya dönüşümler geçirmiştir. Bu bağlamda kent morfologları; zaman içinde kültür ve gelenekler ile yönetilen ve sosyo-ekonomik güçler ile biçimlenen kentlerin evrim süreçlerini, bileşenlerine ayrılarak ve bileşenlerini tanımlayarak analiz etmişlerdir. Kent morfolojisi bilim dalı; fiziksel ve sosyo-mekânsal ölçütler neticesinde ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreçlerini farklı ekoller, kuramlar ve teknikler perspektifinde incelemeyi hedeflemiş ve zamanla şehir planlama – mimarlık – kentsel tasarım bilimlerinin ortak temel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Kentsel mekânların organizasyonu, kent bileşenlerinin tanımlanması, kentsel stratejilerin, farklı ölçeklerde yapılacak kentsel müdahalelerin ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi, tarihsel süreçteki değişimlerin irdelenmesi gibi farklı araştırma, inceleme ve tartışma konuları; kendi kavram dizini ve yazınını üreten ve böylece özgün bir araştırma alanı olan “Kent Morfolojisi bilimi” kapsamında yer almaktadır.

Küresel ölçekte morfoloji çalışmaları ve mimarlık, kentsel tasarım, planlama, tarih, coğrafya gibi disiplinlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan ve uluslararası bir kuruluş olan ISUF (International Seminer on Urban Form) ile etkin ilişkiler geliştirmeyi amaçlayan Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların derinleştirilmesi ve paylaşımı için ortak bir platform oluşturmaktadır. İlki 2015 yılında (Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı tarafından) gerçekleştirilen, temel yaklaşım ve tekniklerin tartışıldığı Birinci Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun ardından 2018 yılında gerçekleştirilecek ikinci ayağında, “değişim” olgusu ve “değişen kent, mekân ve biçim” teması çerçevesinde kentlerin değişen ve/veya başkalaşan morfolojik yapılarının fiziksel ve sosyo-mekânsal çözümlemelerine yer verilecektir. Morfolojik değişim, eski çağlardan günümüze tüm kentlerin çeşitli dinamikler doğrultusunda yaşadığı veya yaşamakta olduğu bir süreç iken, son dönemlerde planlama ve tasarım alanlarında ortaya çıkan yeni eğilimler, yaklaşımlar ve uygulamalar neticesinde farklı ve radikal boyutlar da kazanmıştır. Dolayısıyla, kent morfolojisi alanında “değişim” olgusunun bir paradigma haline gelmesi, ölçekler arası değişim sürecinin kent morfolojisi üzerideki etkileri, sosyo-ekonomik, kültürel veya politik değişimlerin kent morfolojisi üzerindeki yansımaları, yeni yaklaşımlar ve yöntemler ile kent morfolojisinin değerlendirilmesi gibi güncel konular da kent morfolojisi araştırma alanında yeni alt başlıklar oluşturmaktadır.

31 Ekim – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2. Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nda, “değişim” olgusunun kent, mekân ve biçim üzerindeki etkilerinin farklı ölçek, tarihsel süreç ve yaklaşımlar doğrultusunda irdelenmesi ve Türkiye’de / dünyada yer alan, farklı dinamikler doğrultusunda değişim süreci geçiren kentlerin morfolojik yapıları üzerinden bir tartışma geliştirilmesi hedeflenmektedir. Elde edilecek sonuçların kentlerin nitelik kazanmasına yönelik planlama ve tasarım politikalarının geliştirilmesine katkı sağlaması, geliştirilecek tartışma ile yalnızca yerel düzeyde değil uluslararası düzeyde de kentsel morfoloji alanına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Tarihler:
Özet Gönderimi: 15 Şubat 2018
Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 15 Mart 2018
Tam Metin: 10 Haziran 2018
Tam Metinlerin Geri Bildirimi: 10 Temmuz 2018
Kayıt: 7 Eylül 2018

İstanbul Buluşmaları 2016 Öğrenci (Video) Atölyesi

Her yıl geleneksel olarak TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından ortak olarak düzenlenen İstanbul Buluşmaları bu yıl 10. kez düzenlenmiştir. MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde 13 Nisan 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen İstanbul Buluşmaları etkinliğinin bu yılki teması “İstanbul’u Paylaşmak”. Bu kapsamda İmre Azem yürütücülüğünde bir video atölyesi öğrenciler için düzenlenmiştir.

Prof. Kemal Ahmet Aru Anısına KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM SEMPOZYUMU

İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi tarafından UNESCO Desteğinde 2012 yılında Prof. Kemal Ahmet Aru’yu 100. Doğum Yılında anma etkinlikleri kapsamında 18-19 Aralık 2012 tarihlerinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binasında düzenlenecek olan “Prof. Kemal Ahmet Aru Anısına KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM SEMPOZYUMU”na ilişkin program bilginize sunulmaktadır.

Sunuşlar Türkçe veya İngilizce olacak, simultane tercüme yapılacaktır. Katkılarınız ve katılımınız için önceden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY
KAARU 100. Doğum Yılında Anma Etkinlikleri Koordinatörü.