Projeler | Projects

Prizren Municipal Development Plan

Prizren Municipal Development Plan 2025 (PMDP 2025) leads the strategic development of Prizren Municipality. Through its integrated and participatory approach, it developed strategies for providing a balanced management and coordination of land use and future growth patterns, encouraging the engagement of local people and users in defining and being involved in the process of change, influencing the location of investments, facilitating the use of Geographical Information Systems in evidence-based decision making and help track the impact of the Plan. The process has been defined in four phases with reference to five textual context headings described in the Administrative Guideline on the Implementation of the Law on Spatial Planning on the Main Elements of Municipal Spatial Development Plan (Pro. No. 29/03): Definition spatial development profile and situation analysis, definition of vision, principles and goals, preparation of municipal spatial development framework and identification of implementation strategies and actions, and the identification of implementation provisions.

Republic of Kosova, Municipality of Prizren, UN-Habitat, ITU Urban and Environmental Research and Planning Centre, Plan-Art ve Urban Design, October 2008-March 2012 [with Zeren Gülersoy, N. (Project coordinator), Eyüboğlu, E., Özçevik, Ö., Ertekin, O., Koramaz, T.K., Gunay, Z., Akçakaya, İ., Ayranci, İ., Özer, Ö., Kabashi, S.].

 

Bursa Greater Municipality 1/100.000 Scale Provincial Development Plan: Analysis on Cultural Assets

The aim of the Project is to prepare analysis on cultural assets of Bursa Province to lead Bursa Greater Municipality 1/100.000 Scale Provincial Development Plan. It included three stages: an extensive inventory on cultural assets, assessment and strategic guideline.

Proje ile, Bursa’nın mekânsal gelişme profili kapsamında kültür varlıklarının mevcut durumunun tanımlanması, kültür varlıklarının korunmasında sorun ve potansiyellerinin ortaya konması ve kültür varlıklarının bütünleşik ve etkin korunmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. “Kültür Varlıkları” çalışmasının, 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı kapsamında Bursa’nın evrensel, ulusal ve yerel düzeyde önem taşıyan somut ve somut olmayan kültür varlıklarının sahip oldukları miras değerleri ile birlikte bütünleşik ve etkin olarak korunması, Bursa’nın sürdürülebilir kalkınmasına yön verecek sektörel politikalara koruma boyutunun bütünleşik olarak dahil edilmesi, ve Bursa’lıların sahip oldukları somut ve somut olmayan kültür varlıklarının üstün evrensel değerini ve bu değerleri korumanın önemini benimsemeleri konusunda farkındalıklarının artırılması yolunda önemli bir araç olacağı beklenmektedir.

Bursa Greater Municipality, ITU Urban and Environmental Research and Planning Centre, March 2011-2012 [with Zeren Gülersoy, N. (Project coordinator), Koramaz, T.K., Gunay, Z.].

 

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkelerinin ve Kriterlerinin Geliştirilmesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü & İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü. 22.05.2017- 28.11.2017, Ocakçı, M., Türk, Ş.Ş., Terzi, F .

Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı (Ekolojik Yerleşme Birimi Standardının Belirlenmesi ve Bu Standardın bir Pilot Alanda Uygulanması İşi Kapsamında)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı & İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, (2015-2016), Yılmaz, Z (Koordinatör), Ocakçı, M, Türkoğlu, Terzi, F., Okumuş, G., Parmaksızoğlu, İ.C., Kadırgan, F., Müftüoğlu, O., Sohtaoğlu, N., Gedik, H., Arslanlı, K.Y., Erbaş Gürler, E., Onuk Madanoğlu T., Gerçek, H., Tanık A., Güven H., Böke, Y.E., Bağrıyanık, M., Erkan, A., Sağlam, N.G., Kalaycıoğlu, E., Ashrafian, T., Karakaş, M.

İstanbul Çevre Düzeni Planı Revizyonu- Afet Riskli Alanların Belirlenmesi ve Mülkiyet Çalışma Grubu
İBB- BİMTAŞ-Belde Planlama AŞ ve İTÜ NOVA AŞ, 01.04.2016- 30.06.2017, Terzi, F.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi , Eskişehir Ulaşım Ana Planı Revizyonu Çalışması
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Osmangazi Üniversitesi. 18.05.2015- 31.12.2016, Öğüt, K.S., Tezcan, O., Gerçek, H., Gedizoğlu, E., Terzi, F., Aksoy, G., Sarısoy, G., Bilgiç, Ş., Karacasu, M, Filiz, Z., Altın, A., Kara, Ç., Akalın, K.B. .

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Plan Çalışması
Tekirdağ B.B. & İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü, Ocakçı, M, Ünlü, A ve Terzi, F (2015-2017) .

1/25000 Ölçekli Eskişehir Metropoliten Alan Merkez Bölgesi Nazım İmar Planı Çalışması
İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü (Plan Onama Tarihi 26.09.2106), Ocakçı, M, Türkoğlu, H, Kerimoğlu, E ve Terzi, F (2014-2016) .

Kentsel Dönüşümde Mekânsal Karar Destek Sistemi ve Algoritması: 6306 sayılı Yasa Kapsamındaki Alanlar Özelinden Hareketle İstanbul Geneli İçin Dönüşüm Modellerinin Oluşturulması-Bayrampaşa Örneği
Proje No: Mi 2015-65, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri, Terzi, F. ve Türk, Ş.Ş (2015).

Kahramanmaraş Kumaşır Gölü ve Yakın Çevresi İmar Planı, Peyzaj ve Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması
İTÜ Çevre Şehircilik ve Uygulama Merkezi, 8. Eşbah, H., Türkoğlu, H., Terzi, F., Erdem-Kaya, M., Kaya, H.S. (2014).

T.C. Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Kampüsü Master Planı ve Avan Projesi
İTÜNOVA Teknolojileri A.Ş. -İTÜ, Şener, S.M., Özçevik, Ö., Ertekin, Ö., Eyüpoğlu, E., Terzi, F. (2013).