Bölüm hakkında | About department

Hoşgeldiniz!

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü olarak içinde yaşadığımız çevreleri, yerleşmeleri, şehirleri daha yaşanabilir kılmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken doğanın bize sunduğu kaynakları gelecek kuşaklara da kalacak şekilde akılcı kullanmayı, kültürel mirası ve tarihi değerleri korumayı, eşitlikçi ve hoşgörülü olmayı ilke edindik.

Bölümümüzün vizyonu, planlama disiplinini tüm ölçeklerde yönlendiren, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, köklü geçmişini çağdaş atılımlarla bütünleştiren, yenilikçi kadrosuyla eğitim – öğretim – araştırma – uygulama alanlarında öncü bir ortam yaratmaktır. Misyonumuz ise, geleceği yönlendirmek üzere yaşam ve mekanı kavrayabilen, bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren, yeniliklerle kendisini geliştirebilen şehir ve bölge plancıları ve bilim adamları yetiştirmektir. Araştırma ve uygulama alanlarında üretilen bilgiyi kamu yararına toplumsal yaşama aktarmaktır.

Bölümümüz, 1983-1984 öğretim yılından bu yana Türkiye’deki en geniş öğretim kadrosu ile hizmet vermektedir. Mesleğini yabancı dilde de uygulayabilen Şehir Plancıları yetiştirebilmek için 1997 yılından bu yana öğretim planındaki derslerin %30’u İngilizce olarak verilmektedir. Program zorunlu, seçmeli ve proje derslerinden oluşmaktadır. 2010-2011 öğretim yılından itibaren %100 İgilizce öğretim başlamış bulunmaktadır. Derslerin toplam kredisi 156 dır (240 AKTS). Öğretim planı Mimarlık Fakültesi içinde çift anadal yapmayı, Erasmus ve TIME gibi değişim programlarına katılımı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiştir.

Mezunlarımız, Şehir Plancısı olarak gerek özel ve gerekse kamu sektöründe kentsel ve kırsal alanlarda çalışabilmektedir. Şehir Plancıları kamu sektöründe kamunun en üst düzeyinden (DPT ve Bakanlıklar gibi) en küçük belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar. Gelişme politika ve stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal gelişmenin yönlendirilmesi gibi üst düzey kararlardan, metropoliten alanların planlanması, ya da küçük kırsal yerleşim merkezlerinin geliştirilmesi gibi konu alanlarında çalışırlar. Özel sektörde plancılar kendi planlama bürolarında planlama çalışması yapabilecekleri gibi, gayrımenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi kuruluşları, toplu konut kuruluşları, yatırım firmalarında da plancı olarak görev yapmaktadırlar.

2001 – 2002 Akademik yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Y. Lisans ve Doktora Programlarımız yeniden yapılandırılmıştır. Yeni durumda Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünün İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü içinde Şehir Planlama ve Bölge Planlama yüksek lisans programları ile Şehir ve Bölge Planlama Doktora programı bulunmaktadır. Ayrıca, Mimarlık Fakültesi içinde Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ile ortak olarak yürütülen disiplinlerarası Kentsel Tasarım programı 2002-2003 öğretim döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Her programa Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi, İstatistik, Coğrafya, Ekonomi, Sosyoloji gibi disiplin alanlarından öğrenci kabul edilmektedir.

WELCOME!

As ITU Urban and Regional Planning Department, our goal is to make our environments, settlemets, cities more liveable. Our main principles to accomplish our goal is to use the natural resources smartly to pass them on to next generations, to preserve cultural heritage and historical values, to be equal and tolerant.

Department’s vision is to create a leader milieu of innovative faculty in education, research and practice fields in orienting planning disciplines on all scales, competing in between national and international dimensions and combining its tradition to contemporary achievements. Our mission is to provide future urban and regional planning practitioners and scientists the knowledge, skills and values of the ability to comprehend community and space; to combine the knowledge with creative and intellectual identity; to reflect the scientific knowledge that is produced in the fields of research and practice to community for public benefit.

Our Department has been giving education with its faculty that is largest number in Turkey since 1983-84 academic year and has been accepting 50-60 under-graduate students each year. %30 of the classes in the curriculum has been in English since 1997 to educate Urban Planners who can persue their profession internationally. The program is consisted of mandatory, selective and studio classes. %100 English ecudation program started in 2010-2011 academic year. The total number of credits is 156 (240 ECTS). The curriculum is designed to ease to have double-major within the Faculty of Architecture, as well as to encourage participation in exchange programs such as Erasmus and TIME.

The Graduates of the Urban and Regional Planning Program can work in both public and private sectors in urban or rural settlements as Urban Planners. Urban Planners of public entities take a wide range of roles from the highest level in the hierarchy (such as National Planning Department and Governing Deparments) to the smallest municipalities. Urban planners can work on large-scale decision-making like determining the growth policies and strategies, directing community development and, also, on some smaller-scale issues like planning metropolitan areas or developing small rural centers. Planners in private sector can work at planning firms as well as in real estate development agencies, banks, industrial entities, mass housing entities, invesment companies.

Our Graduate and Undergraduate Programs within the framework of the Institute of Science, Engineering and Technology were re-established in 2001-2002 Academic Year. In the new plan, the Department has Urban Planning Master Program, Regional Planning Master Program and Urban and Regional Planning Doctorate Program. Inter-disciplinary Urban Design Program, which is conducted by the departments of Architecture, Urban and Regional Planning, and Landscape Architecture, has been accepting students since 2002-2003 Academic Year. Each program accepts students with a background of Architecture, Landscape Architecture, Civil Engineering, Geodesy, Statistics, Geography, Economy, Sociology.