Şehir ve Bölge Planlama Lisans programı TR | Bachelor of Urban and Regional Planning TR

Şehir ve Bölge Planlama Lisans programı, geleceği yönlendirmek üzere yaşamı, toplumu ve mekanı kavrayabilen, sorgulayan, bütünleşik ilişkileri algılayabilen ve analitik düşünebilen; bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren; yeniliklerle kendisini geliştirebilen; eşitlikçiliği, toplum yararı ve kent hakkını ilke edinen geleceğin plancılarını yetiştirmek üzere şekillendirilmiştir.

Mesleğini yabancı dilde de uygulayabilen Şehir Plancıları yetiştirebilmek için 1997 yılından bu yana öğretim planındaki derslerin %30’u İngilizce olarak verilmektedir. 2010 -2011 öğretim yılından itibaren %100 İgilizce öğretim başlamış bulunmaktadır. Program zorunlu, seçmeli ve proje derslerinden oluşmaktadır. Derslerin toplam kredisi 156 dır (240 AKTS). Öğretim planı Mimarlık Fakültesi içinde özellikle Mimarlık Bölümü ile çift anadal yapmayı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmiştir.

Bachelor of Urban and Regional Planning is designed to guide future planners that comprehend the life, the space and the community to lead future; inquire, capture holistic relationships and produce analytical knowledge; integrate the scientific knowledge with creative and intellectual identity; develop itself through innovations and act with the motto of equity, public interest and right to the city.

%30 of the classes in the curriculum has been in English since 1997 to educate Urban Planners who can persue their profession internationally. %100 English ecudation program started in 2010-2011 academic year. The program is consisted of mandatory, selective and studio classes. The total number of credits is 156,5 (240 ECTS). The curriculum is designed to ease to have double-major within the Faculty of Architecture, especially with the Department of Architecture.

Ders planı
Course plan

2017-2018 Güz Dönemi sonrası
After 2017-2018 fall semester