Bölge Planlama Programı, bilgi, beceri ve değer bileşenleri kapsamında; ulusal – evrensel gelişme dinamikleri, planlama süreç­politikaları, problem çözümü, araştırma yeteneği, veri toplama, sayısal analiz yöntemleri, etkin iletişim, takım çalışması, bilginin sentezi, sosyal adalet, kamu yararı, ekonomik refah, kaynakların etkin kullanımı, doğal-tarihi-kültürel mirasın korunması, katılımcı demokratik gelişim, ideolojilere saygı, mesleki-etik sorumluluk konularında öğrenciye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı kapsamında verilen dersler de arazi kullanımı; çevre ve sürdürülebilirlik; ekonomik-politik-yönetim ve analiz yöntemleri olmak üzere dört bilgi alanında yoğunlaşmaktadır.Bu yoğunlaşma alanları ile de ilişkilendirilmek üzere ama daha geniş perspektifte program akademik kadrosunun özellikle bilim alanındaki güncel gelişmeleri de içeren araştırma alanları aşağıda sıralanmaktadır:

Bölgesel kalkınma kuram ve politikaları
Şehirsel ve bölgesel gelişmede kantitatif yöntemler
Ekonomik coğrafya
Bölgesel politikalar/Avrupa Birliği bölgesel politikaları
Sürdürülebilir kalkınma
Sosyal politika/planlama
Kırsal kalkınma
Yönetim- yönetişim
Turizm ve bölgesel gelişme
Sanayi yer seçimi ve politikaları
Ulaşım politikaları ve bölgesel gelişme
Yenilik, yaratıcılık
Afet yönetimi, risk analizi
Stratejik planlama

Program ve dersler hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Güncel dersler için bknz.