Programın amacı, doğal, ekonomik, politik ve sosyal süreçler arasındaki etkileşimi ve dönüşümü kavrayıp kentsel sorunları analiz ederek, bu dönüşümleri yönlendirecek politikaları oluşturabilen, üst düzeyde alınan kararları fiziksel mekâna yansıtacak tasarlama becerisine sahip, farklı disiplinlerle çalışabilen, çok yönlü düşünen, düşüncelerini sözlü, yazılı iletebilme yeteneğine sahip şehir plancıları yetiştirmektir. Programa Şehir ve Bölge Planlaması, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Ekonomi, Sosyoloji, İşletme, Hukuk, İstatistik lisans bölümlerinden öğrenci kabul edilmektedir.

Şehir Planlama Yüksek Lisans Programında ders veya tez yürüterek görev üstlenen akademik kadronun uzmanlık alanlarındaki zengin çeşitlilik, öğrencilerin şehir planlama alanında teorik ve uygulamaya dönük çeşitli güncel konular üzerinde çalışabilmelerine olanak sağlamaktadır. Programda sürdürülmekte olan araştırma konuları genel başlıklar itibariyle aşağıda belirtilmektedir:

Yerleşmeler: Şehirleşme ve Göç, Yeniden Yapılaşmanın Şehirleşmeye Etkisi, Küresel Değişim Sürecinde Kent Merkezleri, Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler, Arazi Kullanımı ve Ulaşım Planlaması, Yerleşme ve Çevre İlişkileri (Kentsel yaşam kalite düzeyi, Su havzaları, Turizm alanları, vb.), Kentsel işlev alanları planlaması (Donatı Alanları, Kent merkezleri, Sanayi Alanları, Konut alanları vb.), Afet planlaması, Toplumsal Planlama
Ekonomi: Arazi Kullanım Ekonomisi, Gayrımenkul Değerleme
Politika: Konut Politikası, Kentsel Politikalar, Tarihsel Çevre Koruma Politikaları, AB ve Mekansal Politikalar, Şehir Yönetimi, Hukuku ve Uygulamaları
Kuram ve Felsefe: Şehirsel Büyüme, Planlama Kuramı ve Politikaları, İleri Planlama Teknikleri, Planlama İçin Bilim Felsefesi
Sayısal Yöntemler ve Teknoloji: Şehir Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri, İstatistik, Planlamada Sayısal Modeller

Program ve dersler hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
Güncel dersler için bknz.